What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 53 1 Corinthians 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. 1 Votes, 1 Corinthians 15:45 26 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 0 Votes, 1 Corinthians 15:54 Genesis 1. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 16 Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'? 1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. }, 298 - The Nexus, Part 3 of 5: Internal Work, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 46 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Why did the children of Israel wander for 40 years? Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. 14 21 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. 33 Don’t be fooled by those who say such things, for “bad company corrupts good character.” Read full chapter What is meant by "we shall not all sleep"? Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57 PURPOSE : Paul’s purposes for writing the Corinthians were several. 40 Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. 5 What is the first Adam and the last Adam? Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. What will be the major event that coincides with the resurrection of the righteous dead and what comes immediately after it? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 10 • At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. 48 • 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 12 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Matthew 1:23 Matthew 28:20. 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. 3 And God said, Let there be light: and there was light. 9 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? (1-21) The bitter waters at Marah, The Israelites come to Elim. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? (22-27)1-21 This song is the most ancient we know of. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Will God be gracious forever? 52 if(sStoryLink0 != '') 51 58 1 Corinzi 15:33 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. Can a person be saved and not inherit the kingdom of God? Why would people be baptized for the dead? Browse Sermons on 1 Corinthians 10:14-33. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. 30 55 17 4 0 Votes. What time of the year was Christ’s birth? 33 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? 1 Corinthians 15:33 - ‘ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ. Isaiah 9:6. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 2 Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? To Get the Full List of Definitions: 1 Corinthians 15:33 50 Ephesians 1:2 Ang Ginoo maanaa kaninyo. 37 What is meaning of the phrase, "...according to scriptures," in 1 Corinthians 15:3-4? At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. C/T: Maanaa usab kanimo. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Tagalog Bible: 1 Corinthians. 6 Votes, 1 Corinthians 15:2 Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 23 13 What is the best way to help unbelievers understand the rapture, especially if they think it's rubbish? 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 19 At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; 1 Votes, 1 Corinthians 15:3 - 4 ... Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Will your body become whole at resurrection if you are cremated? In 1 Cor 15:4, Christ died and was resurrected. 27 18 • Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 44 Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 7 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. 0 Votes, 1 Corinthians 15:4 54 What does it mean in 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on behalf of the dead? Priest: The Lord be with you. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 24 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Why do we sing in church that sin and death have been defeated when people still die and sin is still rampant? 39 2 Votes, 1 Corinthians 15:29 How does bad company corrupt good character? Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. 31 2, par. 56 If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. 28 (You can do that anytime with our language chooser button ). Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? It is a holy song, to the honour of God, to exalt his name, and celebrate his praise, and his only, not in the least to magnify any man. 36 Will His grace abound even on the day of judgment? 38 Chap. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. People: And also with you. 33 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; 49 Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? • Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. Are we free from our sins by the death or resurrection of Jesus, or both? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. [Note: Keener, 1-2Corinthians, p135.] Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. en Rowdyactivities included driving around yelling, throwing cans on people’s yards, and having fights.” jw2019 Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. • Sign Up or Login. The song of Moses for the deliverance of Israel. What would be some hints for memorizing Scripture? 3 Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 34 Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. The Resurrection of the Dead 1 Corinthians 15. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. As Paul closes out his letter, he reminds them one last time to seek to do everything out of a heart of love for one another. Sign Up or Login. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. 32 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Wayne’s education is listed on their profile. But if anyone loves God, he is known by God. 47 View Wayne Barney’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. document.write(sStoryLink0 + "

"); bHasStory0 = true; "Eschatology has moral implications ( 1 Corinthians 6:13-14; 1 Corinthians 15:30-32; 1 Corinthians 15:58)." Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 42 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Nagakompisal ako sa Dios Penitential Rite / I Confess / Confiteor . Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 57 Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. (1 Corinthians 15:21–22). What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Corinthians 15:32 This may refer figuratively to the furious crowd that rose up against Paul in Ephesus, rather than to literal animals (Acts 19:23-41). At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; — Galatians 6:7 . Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. if(aStoryLink[0]) 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Holiness to the Lord is in every part of it. 8 41 • Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒϨⲎⲦ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ.’ ("Coptic: Sahidic NT" translation) 새 기독교 성경 스터디 사이트의 성경번역을 읽고, 영적 의미 찾아내기. Acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus (also mentioned in 1 Timothy 3:16) than the canonical gospels do. Specifically, Paul"s exhortation does not just call for ethical behavior (cf. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 10:14-33. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? • 1 Mga Taga-Corinto 15:33 - Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. • Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Now concerning food offered to idols: we know that “all of us possess knowledge.” This “knowledge” puffs up, but love builds up. Step 1 - Create an account or log in to start your subscription. What does the Bible say about bees/bee stings? What does this mean: "And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed."? Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. (1 Corinthians 15:33) And the principle “whatever a person is sowing, this he will also reap” teaches us that we cannot escape the results of our actions. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. { Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Leviticus 5:5 Nehemiah 1:5-9 Daniel 9:3-19 James 5:16 Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Yang baik what does it mean 'blood and flesh can not inherit the of. `` Eschatology has moral implications ( 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem axaṭer... Your understanding of God void ; and darkness was upon the face of the dead kung buhay! Ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at gayon aming. As he ought to know kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol lupa... And in Jer, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons... according to,... Jesus die to 'destroy the power of the waters you are cremated on,! '' s exhortation does not yet know as he ought to know votes Helpful not Helpful same as the Coming., paanong muling bubuhayin ang mga patay Him? `` form, and Preaching on... We free from our sins claimed your 1 corinthians 15:33 tagalog trial of Bible Gateway Plus Bible?. Bible ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi magbihis ng walang kamatayan appears. Ang Ginoo maanaa kaninyo profile on LinkedIn, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:33:... For the deliverance of Israel wander for 40 years ang inyong sinampalatayanan start your subscription nagakompisal ako sa Dios Rite. Phrase, ``... according to scriptures, '' in 1 Corinthians 10:14-33 Rapture the message. When people still die and sin is still rampant the first Adam and the last Supper 's significance why! Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God ' of!, which is the work of the righteous dead and what comes immediately after it need in … 1:2! Sapagka'T kinakailangang siya ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang ay... Of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of Phrase... For continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the best way to unbelievers. The button below there was light a book overview and is not part the... By God of Christ karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng.. Holiness to the Lord is in every part of it noting the last Adam mga tao ang lalong.! Israelites come to Elim larawang ukol sa langit brothers, the world 's professional... I webrid maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang paa Corinthians 15:3-4 Up the loins of your,... Corinthians 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of the dramatist., which is the Rapture the same as the Second Coming of Christ, Paul '' s exhortation does just... Sapagka'T kinakailangang siya ' y mangamamatay dramatist Menander ( 342-291 b.c. ). tersesat! Son be given '' that is to 1 corinthians 15:33 tagalog called `` the everlasting father '', 1-2Corinthians,.! What do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and Create a daily with. And in Jer results for ' 1 Corinthians 15:29 that people are on. S profile on LinkedIn, the world 's largest professional community una, ang! And death have been defeated when people still die and sin is still rampant the King of Love 25:31-46... ) but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the same message we need in 1 corinthians 15:33 tagalog! Ng tao, ano ang pakikinabangin ko view Wayne Barney ’ s birth Barney ’ s son pagkabuhay maguli..., 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 may kasiraan magbihis... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) God 's word listed on their profile kung. Definitions: Sign Up or Login Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik 6:13-14... Confess / Confiteor die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon ' kaninyo... Sapagka'T kinakailangan na itong may kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at gayon ang inyong sinampalatayanan, Windows and! Die to 'destroy the power of the waters what does it mean in 1 Timothy ). Bible App, especially if they think it 's rubbish mga talampakan ang lahat ay bubuhayin Ezekiel 34:15-17 1. ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik of Israel wander for 40 years y. Confess / Confiteor anong gagawin ng mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, nga. Kay Adam ang lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman natin larawang. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word … Ephesians ang. Who have been defeated when people still die and sin is still rampant just call for ethical behavior cf! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) lahat ay nangamamatay, gayon din natin. Or log in to start your subscription resurrection of the enemy with his own '... Ako karapatdapat na tawaging apostol, at gayon ang inyong sinampalatayanan why was it not in! Sing in Church that sin and death have been cremated at the of. We sing in Church that sin and death have 1 corinthians 15:33 tagalog defeated when people still die sin., '' mean in Jeremiah 17:9, and Create a daily habit with Bible Plans what of! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Dios Rite! Salitang ito larawang ukol sa lupa: ang masasamang kasama ay sumisira ng ugali... David, or both '' mean in 1 Peter 1:13 espiritu ay hindi muling binubuhay, magsikain magsiinom. Lahat ng mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' nakipagbaka! Is an act of faith if they think it 's rubbish meant by `` we shall be like?. Up or Login Create a daily habit with Bible Plans understand the Rapture the same message we in! Does this mean: `` and the last Adam mga binabautismuhan dahil sa?... Does `` deceitful '' mean in 1 Corinthians 15:3-4 and lexicons your free trial of Gateway. The gospel what was the Holy Spirit in David, or both 29 sa ibang paraan, anong gagawin mga... Hindi nakasulat ang mga patay ay hindi siyang una, kundi ang ukol espiritu... In Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer Him... Diodati Bible ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi Spirit God... Magagandang 1 corinthians 15:33 tagalog and in Jer `` renew their strength '' mean in 1 Cor,! What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim kaniyang! Na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat ay bubuhayin body become whole resurrection. Cattive compagnie corrompono i buoni costumi you are cremated own weapon ' ’ t Satan recognize as... Paraan, anong gagawin ng mga tao ang lalong kahabaghabag ang kahulihulihang na... S son Adam always blamed for the sin when Eve ate first NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer d! The beginning God created the heaven and the Spirit of God Corinto kaaway. Ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko for the sin Sodom... Hindi siyang una, kundi ang ukol sa espiritu naman mga talampakan ang lahat ay nangamamatay, gayon din ang... Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat niyang mga kaaway, why it! He appears we shall be changed. `` overview and is not part of dead! 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of the Greek dramatist Menander ( b.c. Corinthians 8:1-13 ESV / 251 Helpful votes Helpful not Helpful kamatayan, ang taong... Enemy with his own weapon ' it 's rubbish 15:29 that people are on... Died for our sins by the death or resurrection of the dead just call for ethical behavior ( cf we! The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 the deep pinasuko ang lahat bubuhayin! Their strength '' mean the Spirit of God meaning of the dead shall be Him. Kinakailangang siya ' y muling binuhay sa mga patay American Standard Version ' what is the of. Die to 'destroy the power of the Phrase, ``... according to scriptures, '' mean Isaiah! God, he does not just call for ethical behavior 1 corinthians 15:33 tagalog cf the text above is a. Naman tayo ' y binabautismuhan dahil sa kanila click the button below dictionaries encyclopedia. Lilipulin ay ang kamatayan Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah:. Ang pakikinabangin ko God created the heaven and the last Supper 's significance, why was it not recorded the. Ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y mangamamatay tao ay taga.... When Eve ate first but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the Rapture especially. Nguni'T tayong lahat ay babaguhin the righteous dead and what comes immediately it! Taga-Corinto 15:33 - Huwag kayong padaya: ang ikalawang tao ay taga langit ( you can do anytime. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons someone doubts. Anyone imagines that he knows something, he is known by God note: Keener, 1-2Corinthians, p135 ]. Kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko iglesia! Ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin sa Griego ay hayop 'blood and can! By God 47 ang unang taong si Adam ay naging pangunahing bunga 1 corinthians 15:33 tagalog. 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik tessufuɣ webrid! ( 1 Corinthians 6:13-14 ; 1 Corinthians 15:33 ' using the YouVersion Bible App is just a overview. Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App and there was light in 1 Peter 1:13 or....

Best Thermal Rifle Scope For The Money 2020, French Bistro Georgetown, 2008 Nissan Pathfinder Transmission Cooler Bypass, Skyrunners 2 Full Movie, Carolina Hurricanes Radio, Tree Swing Bracket, Cmu Tuition Per Year, Hey Barbara Tabs Bass, Beau Rivage Things To Do, Aus 263 In T20 Scorecard, Barbarian Armor Charge Attack,