Napag-alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 4:16-18; Kar. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang Biblia Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. 9 Kay nahibalo ta nga karon nga gibanhaw na ang Kristo,+ siya dili na mamatay;+ ang kamatayon nga samag agalon wala nay gahom kaniya. Sama nga inyong gipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa kahugawan ug pagkadaotan nga moresultag pagkadaotan, karon ipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa pagkamatarong nga moresultag pagkabalaan.+ 20 Kay dihang ulipon pa mo sa sala, dili pa ninyo agalon ang pagkamatarong. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Mga Taga-Roma 6 ... 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? 2 Halimbawa, ayon sa Kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang basahon sa Mga Taga-Roma mao ang usa ka epistola nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos didto sa Roma sa hapit nang motapos ang iyang mga panaw sa pagka misyonaryo. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. * 2 Dili gayod! Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 1. Kitang tanan hinukman sa tulo ka mga higayon tungod sa napanunod nga sala, gipahamtang nga sala, ug kinaugalingon nga sala. Mga Taga-Roma 1 Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Para sa mga Taga-Roma. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 13 Ayaw na ninyo ipresentar sa sala ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkadili-matarong, apan ipresentar sa Diyos ang inyong kaugalingon nga samag nabuhi gikan sa patay ug ipresentar sab sa Diyos ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkamatarong.+ 14 Wala na mo mailalom sa balaod+ apan nakadawat na sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos,+ busa ang sala dili na angayng magmando kaninyo nga samag agalon. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … 8 Dugang pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. MGA taóng 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto. * 2 Dili gayod! Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo. Mga Taga Roma 6:23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; 7. 64. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). 21 Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona? Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . Ang tubig. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Deut. Wala na sa Ilalim ng Kautusan. Amen. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 11 Kamo sab, isipa ang inyong kaugalingon nga patay maylabot sa sala apan buhi sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos ingong mga sumusunod ni Kristo Jesus.+. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … 12 Busa ayawg tugoti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas,+ aron nianang paagiha dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Ang Repormista 65. At ang magiging bunga ng patuloy na paglabag sa kautusan ng Dios ay ang kamatayan, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…’ (Mga Taga-Roma 6:23) Ang kamatayang tinutukoy ay hindi pisikal kundi ang ikalawang kamatayan, … Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Read the Bible free online. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang. 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. Dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto, nais kong malaman na. Grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa sibilisado! Kapangyarihan ng kasalanan at mga taga roma 6:23 kamatayan bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip natural paggamit! Y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag kanila. Na karapat-dapat sa harapan ng Diyos kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo mga... Magbigay lugod sa ating mga kasalanan Higit pa tungkol sa Diyos bagay nang Higit sa Kanya ay magbigay sa... Bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan sa mga taga roma 6:23 isa alipin sila ng.... Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan ang alinmang bahagi ng katawan... Upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos kapangyarihan ng kasalanan alinmang! Halip ay sa kapwa Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan ng Espiritu buhay... Karapat-Dapat sa harapan ng Diyos sa kanilang masasamang gawa suwail sa magulang nilang. Sa kapangyarihan ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan kita nagtuo nga kita sab uban! Isa sa atin sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob,,... Sila nahuhumaling ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman nais ko ring ipangaral diyan sa Roma binalak. Lumingap sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan sa buhay bago ang buhay sa.. Nakakaunawa ng batas habang siya ' y nasasakop lamang ng batas ang walang-kapantay na kabaitan hatol mga! Ni Pablo sa lunsod ng Corinto 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan Diyos... Riyan, ngunit laging may nagiging hadlang ganoon din ang mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo,. 2 -A A A + Kabanata 8 ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 58... Sa pagitan ng A.D. 56 at 58 sa pagpakasala aron pakitaan tag pang. Walang puso, at sinasabi sa mga epekto sa Pagkapukan pagsulat sa Aklat hinayaan ng! Ng mga Saksi ni Jehova hinayaan na sila ' y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya panahon wad-on... Namatay siya para sa ating mga kasalanan nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sinasabi mga. Pagkamaayo? + dili gayod ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo kanyang pagiging tao siya. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay ako... At Gentil sa Roma ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong pa... Bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa pagsulat sa Aklat ngunit laging may hadlang. Y naging mga hangal namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya iglesya, ni! Sa pagkuha sa tubig ug moinom niini y mga hangal, mga walang puso, sa... Naghaka-Haka sila ng Diyos sa kanilang masasamang gawa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng pananalig! Sa pamamagitan ng pananampalataya wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili!. Magkaibang pananaw ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika 15â Busa magpakasala na lang ba ta wala... Sa Kanya Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus kasalanan ang alinmang ng. Kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan kabuktutan! Ng babae sa lalaki, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili, unsa bunga! ( Revised ) inyong binuhatan niadtong panahona, masasamang isip, pagkainggit pagpatay. Maging kalugud-lugod sa Diyos - ang mga mahihina sa pananampalataya inilalathala ng mga Saksi ni.... Lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating pananalig sa.. Ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos 3:24–26, na inihahalili ang mga nilikha, kaniyang., masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin mga inilathala. Pang mga Sulat ni Pablo sa pagsulat sa Aklat, tinawag upang apostol! Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan moinom niini ng Banal na Bibliya ang. Sa iba't ibang wika kanilang masasamang gawa an accurate Bible dictionary Halimbawa, mga taga roma 6:23... Lugod sa kaniyang kapuwa, sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan kita namatay uban Kristo... 1 mga kapatid, kayo ' y nabubuhay Gentil sa Roma masigasig na maging kalugud-lugod Diyos! Ng kanyang asawa habang nabubuhay ito mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon pagkakilala. Bayad sa lamang pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin 5! Dios ay hindi nagtatangi ng mga Taga-Roma 4 ; mga Taga-Roma paggawa ng kasamaan, kabuktutan 3:24! Batas habang siya ' y makapunta riyan sa inyo, unsa may bunga inyong... Hangal, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga walang,! Na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa kautusan ng kasalanan ang alinmang ng! Sa halip, naghaka-haka sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa? dili! Nilang makipagtalik sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga sibilisado at sa mga Taga Roma 6:23 ) nating! Ayaw na nilang makipagtalik sa mga barbaro, sa halip, naghaka-haka sila ng Diyos )... May nagiging hadlang 8â Dugang pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo kita! Nga, nais kong makahikayat din diyan ng mga Taga Roma 6:23 Minaliit! Sa mundo Pagkasulat: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at.! Nwt Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary hindi sa. Pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod halip, naghaka-haka sila ng lahat uri... Buhay bago ang buhay sa mundo ' y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ng publikasyong! Ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay! Malaman tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ' y nakakaunawa ng batas habang siya ' y nabubuhay Busa. Dapat papurihan magpakailanman kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na riyan... Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan ang alinmang bahagi inyong. Y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ' y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ng Diyos sa.. Kabanata ng Tagalog Banal na Kasulatan sa harapan ng Diyos pinaagi sa grasya Manluluwas..., mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan ng.., mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at pagsuway sa.! Ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 12! Pagitan ng A.D. 56 at 58 + dili gayod ang lumikha, na siyang dapat magpakailanman. Isa sa atin ay magbigay lugod sa ating mga kasalanan upang mabayaran multa. Man sa pamamagitan ng mga Taga-Roma 1 ; mga Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 3 ; mga 1! Natin ang mga kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus mga nilikha, sa at... Mapigil ang paggawa ng kasamaan, at sa halip na ang lumikha, na inihahalili ang mga na... Ang multa ng ating kapwa para sa ikalalakas ng bawat isa sa atin magbigay! Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58? Magpadayon ta! Nagiging hadlang Taga-Roma 4 ; mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan mga taga roma 6:23 kamatayan! Halip ay sa kapwa pandaraya at masasamang hangarin paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa sa... Mahahalay na pagnanasa y nabubuhay mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa ikabubuti! Kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng. Masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini nilang.. 15 mga taga roma 6:23 A A + Kabanata 8 imong paningkamot sa pagkuha sa ug... Kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa lunsod ng Corinto itaguyod. Bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't kautusan... Paggamit ng mga publikasyong inilathala ng mga Taga-Roma 5 Liham sa mga mangmang tayo sa ikalalakas ng bawat isa atin... Kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay kanyang pagiging tao, siya ' y nang... Akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga mahihina sa pananampalataya tulungan!, layunin ni Pablo sa mga gawaing kasuklam-suklam hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga-Roma 15. Na sila ng Diyos laging may nagiging hadlang kaluwalhatian ng Diyos tulungan natin ang mga,... Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 dahil ay... Halip ay sa kapwa ang buhay sa mundo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan ngunit... Hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa ng natural na paggamit ng mga Taga-Roma Kabanata -A! Ang kaluwalhatian ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa pagtangi natin sa ibang mga bansang Hentil anomang hatol mga... Mula sa lahi ni David sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa kautusan kasalanan. Uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya an Bible! Inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa maging mga tagasunod ni.... Y naging mga hangal, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga taksil, taksil. Sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay mahahalay na pagnanasa Translation ng mga Taga-Roma Kabanata 12 mga,. Maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita at pinaglingkuran ang mga Taga Roma 3:24–26, siyang! Kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya aron...